E-Mail: dunatele4@taxigyor.hu, Tel.: (96) 444-444 / 222-222

Kapcsolat

Kapcsolati adatok

A társaság székhelye, mely egyben a diszpécserközpont is a belvárosban található, közel a várost Budapest-Bécs irányában kettészelő 1-es úthoz. Cégünk az alábbi telefonszámokon, faxon, e-mailben és levélcímen érhető el.

Vállalkozás cégneve: Duna Tele 4 Fuvarszervező és Szállítási Szolgáltató Betéti Társaság

Vállalkozás rövidített cégneve: Duna Tele 4 Taxi Bt

Cégjegyzékszám: 08-06-001436

Bankszámlaszám: 117737007-20760720

 

Vállalkozás telefonszáma és elérhetősége – Győr:

+36 96 444-444 , +36 96 222-222,  +36 96 333-333,  +36 96 888-888

E-mail: dunatele4@taxigyor.hu

 

Vállalkozás adószáma: 22409706208

Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 9021 Győr Árpád u 51/B.

Vállalkozás telephelye: 9021 Győr Árpád u 51/B

Vállalkozás szakmai irányítójának neve, elérhetősége: Gregosits Szilárd +36 20 954 7635

Vállalkozás ügyvezetőjének neve, elérhetősége: Udvardi Csilla +36 20 66 26 400

Bejelentéshez kapcsolódó regisztráció száma: D-08-1

Bejelentéshez kapcsolódó regisztráció időbeli hatálya: 2015.10.05.

Bejelentéshez kapcsolódó regisztráció területi kiterjesztése:  Győr-Moson-Sopron megye.

A szerződött gépkocsik száma:  107 (2020. január)

Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó felelősségbiztosítás: 5 000  000 Ft

Ha bármi kérdése lenne vagy fel akarja venni velünk a kapcsolatot, kérem írjon a fenti email címre. Köszönjük érdeklődését!

Panasztételi szervek:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási osztály
9021 Győr Városháztér 1
Tel:96/500-100
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály
9028 Győr, Tatai út 3.
Tel:96/511-836
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
9022 Győr, Türr István u. 7.
Tel:96/795-950
Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
9021 Győr Szent István u 10/a.
Tel:96/520-217

Panaszkezelés

1.

Észrevételek, panaszok fogadásával kapcsolatos tájékoztatás

1.1.

Megrendelő észrevételeit, panaszait írásban a Duna Tele 4 Taxi Bt 9021 Győr Árpád u 51/ levélcímre,a dunatele4@taxigyor.hu címre, telefonon a +36206626400  telefonszámon jelentheti be.

1.2.

A bejelentésekről minden esetben feljegyzés készül.

1.3.

A bejelentéseket a Duna Taxi Reklamációs és Etikai Bizottsága, valamint illetékesség esetén a társaság igazgatósága kivizsgálja. A Duna Taxi a bejelentéshez kapcsolódó vizsgálat eredményéről a Bejelentőt kérésére tájékoztatja, illetve a vonatkozó intézkedéseket kezdeményezi.

Adatkezelési szabályzat

A Duna Tele 4 Taxi Bt 9021 Győr Árpád u 51/B

,

Cg. 06-08-001436

tel.: +36 96 444-444

web: www.taxigyor.hu

email cím: dunatele4@taxigyor.hu

 

,mint a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletében meghatározott, önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó,a tevékenysége végzéséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint azzal a céllal, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, az alábbi

Adatvédelmi szabályzat alkalmazását rendelte el:

1./

Jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya minden a Duna Tele 4 Taxi Bt, mint az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó Magyarország területén folytatott közvetlenül a taxi-diszpécserszolgálati tevékenységével összefüggő minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó tiszteletben tartja az adatkezelés elveit, azt hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, azt hogy az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó tiszteletben tartja, hogy csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2./

Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó (Adatkezelő) tevékenysége ellátása során személyes adatot kezel, melyet a taxi személyszállítást igénybe venni kívánó utas (Utas, Érintett) bocsát tudomására (Adatkezelés).

A tudomásra juttatás az érintett hozzájárulását jelenti. A taxi személyszállítást igénybe venni kívánó utas mobil applikáción-vagy telefonon keresztül történő taxi megrendelése során önkéntesen, egyoldalú nyilatkozatával az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó tudomására hozza nevét, telefonszámát, e-mail címét, földrajzi pozícióját, úti célját, a rendelést leadó telefonkészülék hívószámát.

A taxi személyszállítás fenti módokon történő igénybe vétele kizárólag ezen adatok rendelkezésre bocsátásával lehetséges.

3./

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés személyes hozzájárulásán alapul.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4./

Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó a tudomására jutott adatokból kizárólag az Utas által megadott nevet és kiállási címet, és szükség esetén a kiállás idejét bocsátja a taxi személyszállítást végző vállalkozó

(Taxi) tudomására. Ezen adatokból az Utas személye nem azonosítható.

Így az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó, biztosítja az Érintett magánszférájának védelmét.

5./

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és–ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

6./

Az adatkezelő, kettős hozzáférési jogosultság ellenőrzéssel gondoskodik a tudomására jutott adatok biztonságáról, így biztosítja az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatását.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok adatokat védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő zárt szerver teremben elhelyezett szerveren tárolja a rögzített adatokat, így gondoskodik, hogy különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítsa a nyilvántartásokban tárolt adatok–kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi–közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az adatkezelő az adatokat, kivéve, ha azt törvény kötelezővé teszi, nem adja tovább adatfeldolgozónak.

A személyes adatot az adatkezelő 3 hónapig megőrzi, a törvényben meghatározott esetben, törölni köteles.

A tárolt adatokat a 3 hónap elteltével Adatkezelő automatikusan törli.

7./

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak –a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8./

Az Érintett, a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9./

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a

Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat,

a meghatározott esetben adatvédelmi hatósági eljárást indít.

10./

A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő –a kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt –kérelmezi a Hatóságnál.

  1. szeptember 1.

 

Dunataxi engedély